အလုပ်လုပ်ဗီဇာစိစစ်စံ 1

အလုပ်ဗီဇာစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများကိုအကြမ်းဖျင်းအားအောက်ပါအချက်သုံးချက်အဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။1 နေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်းများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီမှု2 စံက…

취직 비자(재류 자격)의 심사 기준 1

일본국의 입국관리법은 제1조에 있어서 「본방에 입국 또는 본방에서 출국하는 모든 사람의 출입국의 공정한 관리를 하고 동시에 난민의 인정 수속을 정비하는 …

  • 15 view

就労ビザ(在留資格)の審査基準 1

日本国の入管法はその第1条において、「本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入 国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。」と規定…

  • 12 view

입국관리국에 지불하는 수수료

【입국관리국에 지불하는 수수료】재류 자격의 변경이나 갱신의 신청을 하고 입관에서 엽서가 오면 그것은 심사가 통해서 허가되었다고 하는 통지이므로 새…

  • 39 view

入国管理局に支払う手数料

在留資格の変更や更新の申請をしたのちに「入管」からハガキが届いたら、それは審査が通って許可になったという通知ですので、新たな在留カードをもらうためにそのハガキを持って…

  • 1192 view

あなたの業務をサポート・バックアップ

行政書士朝日法務事務所は近年増加している外国人の入管業務を主力としながら
各種許認可等の書類制作もお手伝いしております。

Translate »